Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Đầu tư nước ngoài
 • Đầu tư trong nước
 • Kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã
 • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • TÌM THẤY 130 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Báo cáo tình hình hoạt động
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017
  Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.